Inom AAA-kliniken arbetar vi med en kombination av österländsk filosofi och nya västerländska metoder i syfte att stimulera och frigöra kroppens självläkande förmåga till balans, hälsa och livskvalitet.

Den österländska filosofin grundar sig på helhetstänkande och ser människan som en del av naturen. Detta synsätt ger oss djupare insikt om förutsättningarna för sann hälsa.

Det österländska synsättet tar hela organismen i betraktande som en enhet. Man strävar efter att behandla på ett tidigt stadium, innan problemen blir för stora. Med hjälp av metoder som kinesiologi och undersökning av tunga och puls samt en detaljerad anamnes, dvs. sjukdomshistoria och symptombeskrivning, kan man bilda sig en god uppfattning om patientens aktuella hälsotillstånd.

I det gamla Kina uppbar läkaren fast lön för att se till att patienten höll sig frisk. Genom regelbundna kontroller kunde läkarna upptäcka obalanser i meridiansystemet innan de lett till några funktionsrubbningar eller sjukdomssymptom. Om dessa obalanser åtgärdas på ett tillräckligt tidigt stadium, så behöver personen i fråga aldrig bli sjuk. Skulle trots detta någon bli sjuk, så hade läkaren inte gjort sitt jobb rätt, och dennes betalning drogs in tills patienten blivit botad.

Kinesisk medicin inriktades alltså tidigt på friskvård. Därigenom blev hälsa och välmående ett gemensamt intresse, ett mål och en livsstil. Patienterna var aktiva medarbetare i botandet, inte passiva kroppar i läkarnas händer.

AAA-klinikens filosofi och sätt att behandla ger patienterna möjlighet att utveckla hälsomedvetenhet, kropps- och självkännedom. Genom det österländska synsättet öppnas möjligheten för individen att i ett tidigt skede bli mer observant på sin kropp och upptäcka signaler i tid som tyder på att allt inte är som det bör. Detta gör det möjligt att ta hand om och förebygga symptom som ännu inte har utvecklats till sjukdomar.

Behandlingsprocessen stimulerar och medvetandegör också en förståelse för individens unika livssituation – om hur olika delar förhåller sig till och påverkar varandra samt hur vars och ens livsstil påverkar hälsan. Behandlingarna på kliniken strävar även till att stödja och stärka individens förmåga att känna motivation, arbetsglädje och tillfredsställelse med tillvaron.

Genom att integrera våra västerländska terapier – grundade på medicinsk anatomi, fysiologi och patologi – med österländsk filosofi och metodik, har vi funnit att vi uppnår bästa möjliga resultat, både kortsiktigt och långsiktigt.

Österländsk filosofi och metoder

Teorierna om yin-yang och de fem elementen utgör grundvalen för traditionell kinesisk medicin, och för hela världsåskådningen i det gamla Kina.

Österländsk filosofi Yin-Yang

Typiska yin-relaterade sjukdomstillstånd har ett långsamt förlopp eller är av mer kronisk karaktär.

Yang-tillstånd har däremot snabbare förlopp och yttrar sig ofta i form av akuta besvär.

De fem elementen, varav enligt kinesisk filosofi den materiella världen är uppbyggd, är trä, eld, jord, metall och vatten.

Energin flödar genom dessa fem element enligt figuren nedan, där tex. elementet vatten ger sin energi till elementet trä, och elementet trä ger sin energi till elementet eld. Detta kallas den uppbyggande cykeln där den givande (de yttre pilarna) kallas modern och den mottagande kallas barnet.

”Grunden för hälsa och välbefinnande är den energi som, i form av elektriska strömningar, cirkulerar i kroppens akupunktur och meridianer.” Professor Björn Nordenström.

Österländsk filosofi - 5-elementsteorin

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara